Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je Peter Tomko, Výstavby 10, 040 11 Košice, Slovenská republika. IČO 52 256 189, DIČ: 1124976853

1. Preambula


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomná práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Peter Tomko (ďalej len predávajúci) a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Základné údaje predávajúceho


Obchodné meno: Peter Tomko
IČO: 52 256 189
DIČ: 1124976853
Sídlo: Výstavby 10, 040 11 Košice
Tel.č.: 0910 591 634
E-mail: amenity@amenity.sk

Predávajúci nie je platcom DPH.

3. Všeobecné ustanovenia


3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.

3.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Odoslaním objednávky kupujú čí potvrdzuje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho a na všetky vzťahy, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

3.3 Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 65  Košice 1.

4. Uzatváranie kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru)


4.1. Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom:

 • vyplneného a odoslaného formulára zo strany kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho
 • e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu
 • telefonickej objednávky zaslanej kupujúcim predávajúcemu

4.2. Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko kupujúceho (resp. obchodné meno kupujúceho)
 • adresu jeho trvalého bydliska (resp. sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho), prípadne aj adresu na doručovanie, ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • presný názov tovaru
 • počet kusov
 • cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru
 • ak je kupujúcim právnická osoba objednávka musí tiež obsahovať IČO, DIČ, IČ DPH

4.3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať požadované údaje, nemusí byť zo strany predávajúceho potvrdená.
Po prijatí objednávky predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie, nazvané ako „Potvrdenie objednávky“, ktoré je akceptovaním objednávky. Toto potvrdenie zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom mailu, SMS alebo telefonicky, kedy dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4.4. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

 • názov a cenu tovaru
 • cenu prepravy
 • v niektorých prípadoch manipulačný poplatok
 • adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou
 • podmienky a spôsob prepravy

4.5. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa považuje za „Záväzné potvrdenie objednávky“.
V prípade, že by dodacia lehota nemohla byť dodržaná, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom e-mailu, SMS, alebo telefonicky, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru ku kupujúcemu. Po tomto termíne nebude zrušenie objednávky akceptované.

4.6 Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru a obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


5.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

5.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

5.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (aj e-mailom) alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy na adrese:

Obchodné meno: Peter Tomko
Sídlo: Výstavby 10, 040 11 Košice
Tel.č.: 0910 591 634
E-mail: amenity@amenity.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

5.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru, prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

5.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

5.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa predchádzajúceho odseku týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

5.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 5.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

5.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

5.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

5.13. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 5.4. a 5.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 5.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5.14. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

5.15 Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade Kupujúci zodpovedá za zníženie

hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

a) je v pôvodnom stave,

b) nejaví známky používania a opotrebovania vo väčšom rozsahu,

c) je nepoškodený,

d) je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).

6. Práva a povinnosti predávajúceho


6.1. Predávajúci je povinný:

 • na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod na použitie, záručný list, dodací list a daňový doklad.

6.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

6.3 Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

7. Práva a povinnosti kupujúceho


7.1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri dodaní prepravcom, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie, ktorý si zmluvné strany dohodli vo výške 3 eur za deň
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej dobe splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru
 • zaplatiť náklady na doručovanie tovaru
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

7.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, akosti, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

8. Dodacie podmienky


8.1. Tovar je predávaný podľa vyobrazených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2. Tovar doručuje predávajúci kupujúcemu na adresu zadanú zákazníkom v potvrdenej objednávke prostredníctvom:

 • prepravnej služby spoločnosti Slovenská pošta na území Slovenskej Republiky (cena dopravy 2,50€), pri ktorej si kupujúci vyberie z uvedených možností spôsobu platby– na dobierku (príplatok 1€), prevodom na účet (bez príplatku), platba online (bez príplatku), spravidla do 3-7 pracovných dní.
 • prepravnej služby spoločnosti Slovenská pošta na území Českej Republiky (cena dopravy 5,00€), pri ktorej si kupujúci vyberie z uvedených možností spôsobu platby– na dobierku (príplatok 1€), prevodom na účet (bez príplatku), platba online (bez príplatku), spravidla do 3-7 pracovných dní.
 • osobným odberom na adrese Inovecká 3, Košice – po dohode, zdarma
 • dopravou zdarma pri objednávke nad 40€ – spôsob odoslania Slovenská pošta, spravidla do 3-7 pracovných dní.

8.3. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na použitie. Cena prepravy nie je súčasťou kúpnej ceny za objednaný tovar. Poštovné a dopravné náklady hradí kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru podľa zvoleného spôsobu prepravy.

9. Kúpna cena, spôsob jej úhrady, nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


9.1. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • platba na dobierku (v hotovosti) pri prevzatí tovaru (služba spoplatnená 1€)
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
 • online platba kartou prostredníctvom platobnej karty Besteron
 • online platba platobnými tlačidlami prostredníctvom spoločnosti Besteron

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

9.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane prepravných nákladov. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

10. Reklamačný poriadok


10.1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@amenity.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

10.2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku.

10.3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je Kupujúci povinný jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu.

10.4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

10.5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

10.6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci má možnosť odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa reklamácia nevybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

10.7. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

10.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

10,9. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

10.10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

11. Súhlas so zasielaním reklamných materiálov


11.1. Potvrdením objednávky a prihlásením sa do odoberania noviniek dáva návštevník alebo kupujúci automatický súhlas so zasielaním reklamných materiálov formou SMS, e-mailom a letákom doručeným do miesta bydliska resp. miesta dodania tovaru. Zvyčajný čas doručenia reklamných SMS je počas pracovných dní a to od 9:00 do 18:00 hod. Odhlásenie odberu reklamných materiálov formou SMS a letáku do miesta bydliska je možné kedykoľvek a je potrebné dodržať nasledujúci postup:

 1. Pošlite nám e-mail s jednoduchou žiadosťou o vyradenie z reklamnej databázy, a uveďte o ktoré formy zasielania noviniek nemáte záujem. V e-maile uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo.
 2. Do 24 hodín budú vyradené Vami uvedené formy zasielania reklamných noviniek z našej databázy.

11.2. Odhlásenie z odoberania noviniek e-mailom sa dá jednoduchým postupom, a to kliknutím na link v spodnej časti e-mailu.

12. Ochrana osobných údajov


12.1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru, vybavením reklamácie, registrácie na Internetovom obchode, informácii o akciových ponukách a novinkách. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov.

12.2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 122/2013 Z. z. ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať.

12.3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, iné osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinností Predávajúceho z Kúpnej zmluvy.

12.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na obdobie 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

12.5. Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol osobné údaje Kupujúceho prepravnej spoločnosti nevyhnutné pre doručenie tovaru a s vybavením objednávky.

12.6. Náš internetový obchod si vyhadzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v tomto prípade neplatia vyššiu uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

12.7. Kupujúci môže požiadať o zmenu svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@amenity.sk

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Záverečné ustanovenia


13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

13.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

13.3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel

13.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

13.5. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 29. októbra 2017.

13.6. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.